Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Warning: include(): Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /tzg/templates/as002035free/index.php on line 53

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi :

Zakładanie Monitoringu

Zapoznaj się z ofertą: 

Oświetlenie ledowe z własnym zasilaniem

Dzienniczek malucha

 

Nowość w naszej ofercie

Dołącz do nas na :

Powiększ:

 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej
i Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A (dalej: TZG) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.


Informacje o udogodnieniach oferowanych przez TZG od dnia 10 października 2014 r.

1. TZG udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy
i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki lub w postaci elektronicznej w formacie tekstowym :

a) informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez TZG;

b) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. TZG przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:

a) telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku
nr 5 do Rozporządzenia;

b) pomoc osoby reprezentującej TZG we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej,
w jednostce obsługującej użytkowników końcowych TZG lub telefonicznie.

3. TZG na żądanie osoby niewidomej lub słabo widzącej,
w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille'a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

4. TZG na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz
z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym;

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa
w pkt. 4 a) powyżej:

a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - TZG realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - TZG realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. TZG na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez TZG wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,
w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej
na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca TZG przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania,
do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu, upoważniony pracownik TZG, umożliwi osobie niepełnosprawnej dostęp do Biura Obsługi Klienta TZG lub umożliwi załatwienie sprawy
w miejscu pobytu takiej osoby.

9. Obsługa osób niesłyszących w zakresie języka migowego zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1600 przez stronę internetową Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Polskiego Związku Głuchych.

TZG oznaczy przystosowany punkt obsługi klienta znakiem, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.